Veelgestelde pensioenvragen

 

Veel gestelde vragen
Meestgestelde vragen omtrent pensioenen


Wat is het verschil tussen een collectieve en een individuele pensioenregeling?
Wat is het verschil tussen een salaris diensttijd regeling en een beschikbare premieregeling?
Wat is het verschil tussen een middelloon-, een eindloon- en een gematigde eindloonregeling?
Welke regeling is beter, een salaris diensttijdregeling of een beschikbare premieregeling?
Is de eigen bijdrage fiscaal aftrekbaar?

Kan ik de pensioenverzekering van mijn oude werkgever meenemen naar mijn nieuwe werkgever?
Kan ik mijn oude pensioenaanspraken overdragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder?
Is waardeoverdracht altijd verstandig
Wat zijn de gevolgen als de pensioenregeling een onzuivere regeling is?
Wat houdt de Faktor A in?

Wat zijn "Tijdsevenredige pensioenaanspraken" en hoe worden deze aanspraken vastgesteld?
Hoe werkt het kapitaaldekkingsstelsel?
Wat betekent opbouwpercentage?
Wat betekent pensioengrondslag?
Wat is pensioen?

Wat is doelvermogen of doelkapitaal?
Wat wordt bedoeld met de AOW-franchise en hoe wordt deze berekend?
Mijn pensioenverzekering kent winstdeling, wat houdt dat in?
Wat gebeurt er met mijn pensioen bij faillissement van mijn werkgever?
Stopt mijn pensioenopbouw als ik in de WW kom?

Ben ik ook na pensionering gebonden aan mijn pensioenverzekeraar of kan ik 'shoppen'?
Wat betekent WIA hiaat nu precies?

Is er een wachttijd bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering?
Heb ik een pensioengat, en zo ja hoe bepaal ik dat dan?
Kan ik de waarde van mijn lijfrente in mijn pensioen inbrengen?

Wat gebeurt er bij ontslag met mijn pensioenrechten?
Wat gebeurt er als de verzekeraar niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen?
Wat is verschil pensioen en lijfrente?
Wat zijn de gevolgen van echtscheiding?
Op mijn polis staat alleen een kapitaal; wat is nu mijn jaarlijks pensioen?
Wat is de toegevoegde rol van een pensioenadviseur?

Welke gevolgen heeft een uitdiensttreding?

Wat is het verschil tussen een collectieve en een individuele pensioenregeling?
Een collectieve pensioenregeling is een pensioenregeling die vast omlijnd is voor een groep werknemers van een bedrijf.
Een individuele pensioenregeling is een pensioenregeling die flexibel kan worden ingevuld (binnen bepaalde grenzen) voor één of meerdere werknemers van een bedrijf.

Naar boven.

Wat is het verschil tussen een salaris diensttijd regeling en een beschikbare premieregeling?
Bij een salaris diensttijd regeling wordt de hoogte van het te verzekeren pensioen bepaald op basis van het pensioengevend jaarsalaris, de diensttijd en het opbouwpercentage per dienstjaar. Aan de hand hiervan wordt de hoogte van de premie berekend.
Bij de beschikbare premieregeling wordt er een premie beschikbaar gesteld, vaak uitgedrukt in een percentage van de pensioengrondslag. Op de pensioendatum wordt er pensioen aangekocht, waarbij de hoogte van dit pensioen afhankelijk is van het op de ingelegde premies behaalde rendement en de rentestand en tarieven op het moment van pensioenaankoop.

Naar boven.

Wat is het verschil tussen een middelloon-, een eindloon- en een gematigde eindloonregeling?
Alle bovengenoemde regelingen zijn salaris diensttijdregelingen. Bij de middelloonregeling wordt uitgegaan van het gemiddelde salaris, bij de eindloonregeling van het laatste salaris en bij de gematigde eindloonregeling wordt tot een bepaalde leeftijd (bijvoorbeeld 55 jaar) uitgegaan van het laatste salaris en na deze leeftijd van het gemiddelde salaris. Bij een jaarlijks stijgend salaris zal de eindloonregeling een hoger pensioen op leveren dan de middelloonregeling.

Naar boven.

Welke regeling is beter, een salaris diensttijdregeling of een beschikbare premieregeling?
Dat is niet zo te zeggen, er zijn te veel variabelen/factoren die de uitkomst bepalen. Denk hierbij aan de hoogte van het percentage beschikbare premie, de eigen salarisontwikkeling, de hoogte van de AOW-franchise en de hoogte van het opbouwpercentage per dienstjaar.

Naar boven.

Is de eigen bijdrage fiscaal aftrekbaar?
De eventuele eigen bijdrage is fiscaal aftrekbaar en wordt direct via de salarisadministratie/salarisstrook verrekend. U hoeft het fiscale voordeel dus niet meer zelf terug te vragen bij uw belastingaangifte. Dit geldt eveneens voor de eventuele eigen bijdrage voor de verzekering van het WAO-hiaat en WAO excedent. Omdat de premie aftrekbaar is, zijn de eventuele uitkeringen te zijner tijd belast.

Naar boven.

Kan ik de pensioenverzekering van mijn oude werkgever meenemen naar mijn nieuwe werkgever?
Het meenemen van een individuele pensioenverzekering naar de nieuwe werkgever kan, indien de nieuwe werkgever bereid is deze polis voort te zetten. Het kan zijn dat u verplicht wordt tot het toetreden tot een ondernemings- of bedrijfspensioenfonds of tot een collectieve regeling. Het meenemen van een collectieve pensioenverzekering naar de nieuwe werkgever kan niet, want het collectieve contract betreft een contract tussen de oude werkgever en de oude pensioenuitvoerder.

Naar boven.

Kan ik mijn oude pensioenaanspraken overdragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder?
In 1994 is het wettelijk recht op waardeoverdracht ontstaan. U kunt dus bij overgang naar een nieuwe werkgever uw waarde overdragen. Het wettelijk recht geldt alleen indien u het verzoek binnen 2 maanden na deelname aan de nieuwe regeling indient.

Naar boven.

Is waardeoverdracht altijd verstandig
Dat is niet zo te zeggen, er zijn te veel variabelen/factoren die invloed hebben op het antwoord. Denk hierbij aan wel of geen indexering, inkoop van extra dienstjaren in de nieuwe regeling, nieuwe regeling op basis van middelloon, (gematigd) eindloon of op basis van beschikbare premie?

Naar boven.

Wat zijn de gevolgen als de pensioenregeling een onzuivere regeling is?
Op het moment dat de pensioenregeling als fiscaal onzuivere pensioenregeling wordt beschouwd vervalt de zogeheten omkeerregeling. De verkregen pensioenaanspraken zullen op dat moment tot het loon worden gerekend waarover het progressieve loonbelastingtarief verschuldigd is.

Naar boven.

Wat houdt de Faktor A in?
De Faktor A is de aan het kalenderjaar toe te rekenen aangroei van de ouderdomspensioenaanspraken voor zover die een gevolg zijn van de toeneming van de diensttijd. Deze faktor is benodigd bij de bepaling van de hoogte van de fiscale lijfrenteaftrek.

Naar boven.

Wat zijn "Tijdsevenredige pensioenaanspraken" en hoe worden deze aanspraken vastgesteld?
In de situatie van een salaris/diensttijd regeling heeft de werknemer bij ontslag, conform de bepalingen in de pensioenwetgeving, recht op tijdsevenredige pensioenaanspraken. De tijdsevenredige pensioenaanspraken zijn de pensioenaanspraken die een werknemer vanaf de (fictieve) datum indiensttreding tot de ontslagdatum bij zijn werkgever heeft opgebouwd.
De tijdsevenredige pensioenaanspraken worden als volgt vastgesteld: In eerste instantie worden de pensioenaanspraken berekend gebaseerd op het totaal aantal van toepassing zijnde dienstjaren bij de werkgever. In tweede instantie worden de pensioenaanspraken berekend die de werknemer had kunnen opbouwen vanaf de datum van uitdiensttreding tot de pensioendatum. Het verschil tussen beide berekeningen is de tijdsevenredige pensioenaanspraak.

Naar boven.

Hoe werkt het kapitaaldekkingsstelsel?
Bij individuele (en sommige collectieve) pensioenverzekeringen worden de beoogde pensioenaanspraken op kapitaalbasis verzekerd.
Uitgaande van de beoogde pensioenaanspraken respectievelijk de beschikbare premie wordt een kapitaal verzekerd, dat tot uitkering komt bij in leven zijn van de werknemer op de pensioendatum. Van het vrijkomende kapitaal worden de gewenste pensioenen aangekocht.
Bij onverhoopt overlijden van de werknemer voor de pensioendatum wordt - indien dit van toepassing is - een levenslang partnerpensioen ( en eventueel wezenpensioenen ) aangekocht. Bij sommige verzekeringsmaatschappijen zijn laatstgenoemde pensioenen ook als vaste rente te verzekeren.
De hoogte van de definitief aan te kopen pensioenen is afhankelijk van de rentestand op de kapitaalmarkt op het moment van aankoop.

Naar boven.

Wat betekent opbouwpercentage?
Per gewerkt jaar bouwt u pensioen op. Afhankelijk van hetgeen is toegezegd bedraagt de pensioenopbouw jaarlijks een bepaald percentage van het pensioengevend loon. Veelal bedraagt het percentage 1,75 % zodat bij 40 gewerkte jaren 70% (40 maal 1,75 %) van het pensioengevend loon aan ouderdomspensioen is opgebouwd.

Naar boven.

Wat betekent pensioengrondslag?
Pensioengrondslag is het jaarinkomen verminderd met de AOW-franchise. Over dit verschil vindt pensioenopbouw vanuit de werkgever plaats. De AOW-franchise is het deel van het jaarinkomen waarin de AOW-uitkering voorziet in ouderdomspensioen.

Naar boven.

Wat is pensioen?
Pensioen is een inkomensvervangende voorziening bij ouderdom, overlijden of arbeidsongeschiktheid.

Naar boven.

Wat is doelvermogen of doelkapitaal?
De berekende beoogde pensioenen worden tegen een vooraf vastgesteld percentage gekapitaliseerd. Het uiteindelijk tot uitkering komende kapitaal (al dan niet tezamen met verwachte winstbijschrijvingen) wordt geacht gelijk te zijn aan het doelvermogen.

Naar boven.

Wat wordt bedoeld met de AOW-franchise en hoe wordt deze berekend?
Bij door de werkgever toegekende pensioenen wordt rekening gehouden met de AOW-
uitkering die te zijner tijd tot uitbetaling komt. Doordat de werknemer later aanspraak maakt
op een AOW-uitkering hoeft over een gedeelte van loon geen aanvullend pensioen te worden
opgebouwd om tot een 'volledig' pensioen te komen.
Het loongedeelte waarover geen premie wordt betaald, wordt de (AOW-) franchise genoemd.
AOW-franchises zijn er in vele soorten en maten. De keuze welke franchise wordt gehanteerd wordt bij aanvang bepaald door de werkgever. De franchise wordt berekend door de wettelijke AOW-uitkering van een gehuwd echtpaar, een gehuwde of een ongehuwde te vermenigvuldigen met veelal 10/7 of 8/7 of eventueel 10/6.
Door de keuze om bijvoorbeeld structurele delen, vakantietoeslag en overhevelingstoeslag wel of niet mee te nemen, zijn er in de praktijk vele franchisebedragen in omloop. De minimale franchise is bepaald op 10/7 maal de enkelvoudige gehuwde AOW-uitkering inclusief vakantietoeslag.

Naar boven.

Mijn pensioenverzekering kent winstdeling, wat houdt dat in?
Verzekeringsmaatschappijen beogen winst te maken. Een deel van deze winstdeling kan worden toegekend aan de polishouders. Deze winstdeling kan leiden tot verhoging van de verzekerde bedragen of in bepaalde gevallen tot verlaging van de verschuldigde premie.

Naar boven.

Wat gebeurt er met mijn pensioen bij faillissement van mijn werkgever?
Bij faillissement van uw werkgever blijft de tot de datum van faillissement opgebouwde waarde van uw pensioenverzekering in principe onaangetast. Indien de waarde van uw verzekering lager is dan uw tijdsevenredige pensioenaanspraken of indien de toegezegde premies niet tot de ontslagdatum zijn betaald, wordt u voor het verschil schuldeiser van uw werkgever.

Naar boven.

Stopt mijn pensioenopbouw als ik in de WW kom?
Als een werknemer in de WW komt, dan kan deze, onder bepaalde voorwaarden, een beroep doen op de stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (FVP). De pensioenopbouw wordt dan (gedeeltelijk) voortgezet. Voor meer informatie kunt u de internetsite van het FVP raadplegen (www.fvp.nl).

Naar boven.

Ben ik ook na pensionering gebonden aan mijn pensioenverzekeraar of kan ik 'shoppen'?
Indien uw pensioenverzekering een kapitaalverzekering is waarbij op de pensioendatum een kapitaal beschikbaar komt voor aankoop van een pensioen bent u in principe op dat moment niet meer gebonden aan uw pensioenverzekeraar en kunt u dus 'shoppen'. Laat u hierbij adviseren door een onafhankelijke pensioenadviseur.
Is uw pensioenverzekering een renteverzekering (u ontvangt vanaf de pensioendatum een vooraf vastgestelde periodieke renteuitkering) dan is 'shoppen' niet mogelijk.

Naar boven.

Wat betekent WIA nu precies?

WIA hiaat staat voor het tekort aan inkomen dat ontstaat doordat u in de WIA (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) terecht komt. Wanneer u arbeidsongeschikt raakt, komt u na twee jaar in de WIA terecht. U krijgt dan een uitkering op basis van uw laatstverdiende loon en op basis van het arbeid naar vermogen dat u verricht. In bijna alle gevallen is de WIA uitkering veel minder dan uw laatstverdiende inkomen. Dit tekort noemt men het WIA hiaat. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers vangt dit tekort op.

Handige tool op basis van 2010 cijfers: Klik hier

.

Naar boven.

Is er een wachttijd bij arbeidsongeschikteheidsverzekering?

Ja, de wachttijd bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers bedraagt twee jaar, omdat werknemers de eerste twee jaar een ziektegelduitkering van hun werkgevers krijgen. In het derde jaar begint de arbeidsongeschiktheids-verzekering uit te keren en komt u in de WIA terecht.

Naar boven.

Heb ik een pensioengat, en zo ja hoe bepaal ik dat dan?
Een pensioengat of pensioenbreuk kan o.a. ontstaan als gevolg van carrièrewisselingen. Als men van werkgever wisselt en daarbij een salarisstijging doormaakt ontstaat bij zogenaamde eindloonregelingen een "pensioenbreuk". Bij de nieuwe werkgever wordt namelijk slechts over de toekomstige dienstjaren pensioen opgebouwd. Het via de vorige werkgever opgebouwde pensioen groeit niet meer mee met de salarisontwikkeling bij de nieuwe werkgever. Of er sprake is van een pensioenbreuk en hoe groot deze is, kan alleen door een pensioendeskundige worden vastgesteld. Een mogelijkheid om deze pensioenbreuk (deels) te repareren wordt gevormd door het wettelijk recht op waardeoverdracht.

Naar boven.

Kan ik de waarde van mijn lijfrente in mijn pensioen inbrengen?
Nee, dat is niet mogelijk. Weliswaar heeft lijfrente hetzelfde doel als pensioen; het voorzien in periodiek inkomen na de actieve periode, fiscaal gezien zijn zij echter niet verenigbaar. Lijfrente is een privé-aangelegenheid, waarbij de premie aftrekbaar is voor de Inkomstenbelasting. Pensioen is een regeling tussen werkgever en werknemer en speelt zich af in de Loonbelastingsfeer.

Naar boven.

Wat gebeurt er bij ontslag met mijn pensioenrechten?
De opgebouwde pensioenrechten blijven van kracht. In principe blijft dit als premievrij recht "achter" bij de pensioenuitvoerder (verzekeraar, pensioenfonds) van uw oude werkgever. Afhankelijk van de soort regeling kan eventueel nog indexatie van premievrije rechten plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid van waardeoverdracht. In dat geval worden de opgebouwde aanspraken overgedragen aan de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Of deze overdracht altijd zinvol is zal per situatie bekeken moeten worden.

Naar boven.

Wat gebeurt er als de verzekeraar niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen?
Alle pensioenuitvoerders van Nederland vallen onder het toezicht van de Pensioen- & Verzekeringskamer. Dit Orgaan houdt toezicht op alle pensioenfondsen en verzekeraars. Het toezicht op verzekeraars is geregeld in de Wet toezicht verzekeringsbedrijf. De Pensioen- & Verzekeringskamer houdt ook toezicht op pensioenregelingen die door een werkgever rechtstreeks bij een verzekeraar worden ondergebracht. De Pensioen- & Verzekeringskamer is gevestigd in Apeldoorn. Zij ziet er op toe dat verzekeraars te allen tijde aan hun verplichtingen kunnen blijven voldoen.

Naar boven.

Wat is verschil pensioen en lijfrente?
Pensioen wordt geregeld tussen werkgever en werknemer. Binnen fiscale grenzen wordt door de werkgever een pensioentoezegging gedaan, op grond waarvan de werknemer na pensionering een periodieke pensioenuitkering ontvangt. De premie voor een dergelijke regeling is voor de werknemer in de opbouwfase vrijgesteld van loonheffing en een eventuele eigen bijdrage van de werknemer wordt op het bruto loon ingehouden, waardoor deze een lagere loonheffing heeft.
Indien de pensioentoezegging niet voldoende is, heeft men de mogelijkheid om via lijfrente het pensioen aan te vullen. De premie voor een dergelijke lijfrenteverzekering is dan onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting. Let wel, alleen indien er een aantoonbaar tekort is in de pensioenopbouw. Voor zelfstandigen of diegenen die geen pensioenregeling hebben is lijfrente dus de voornaamste mogelijkheid om een periodieke uitkering na pensionering te realiseren.

Naar boven.

Wat zijn de gevolgen van echtscheiding?
Voor scheidingen welke plaats hebben gevonden na 1 mei 1995 geldt de Wet Verevening pensioenrechten bij echtscheiding. Deze wet regelt in het kort dat de helft van het tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap opgebouwde ouderdomspensioen, wordt toebedeeld aan de ex-partner. Overigens kan bij echtscheidingsconvenant een andere verdeling dan de standaardverdeling worden afgesproken. Voor echtscheidingen van vóór 1 mei 1995 gelden andere regels. Er is een uitgebreide brochure beschikbaar met betrekking tot deze materie.

Naar boven.

Op mijn polis staat alleen een kapitaal; wat is nu mijn jaarlijks pensioen?
Bij individuele pensioenpolissen wordt het pensioen veelal verzekerd door middel van een kapitaalverzekering. Dit houdt in dat eerst het te bereiken pensioen wordt vastgesteld en dat vervolgens een kapitaal (doelvermogen) wordt bepaald wat op de pensioendatum voldoende zou moeten zijn om het toegezegde pensioen te kunnen aankopen. In de polis die u ontvangt, staat veelal alleen dit verzekerde kapitaal vermeld. Vraagt u in dat geval aan uw werkgever om een uitgebreid pensioenoverzicht.

Naar boven.

Wat is de toegevoegde rol van een pensioenadviseur?
Een pensioenadviseur op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op het gebied van employee benefits en onderhandelen met de maatschappij(en) over de premiestelling en voorwaarden van uw verzekeringen. De werkzaamheden die deze mensen voor u verrichten zijn onder meer de volgende:

 • Inkoop van de verzekeringen die het best past bij de aan u geadviseerde pensioenregeling.
 • Controle op de juistheid van de polis(sen), nota's en andere stukken van de verzekeringsmaatschappij.
 • Controle op juistheid van het pensioenreglement of de individuele pensioenbrieven.
 • Jaarlijkse aanpassing van de verzekering vanwege salarisaanpassingen.
 • Aanpassingen van de verzekering vanwege huwelijk, overlijden en/of geboorte.
 • Adviseren bij en faciliëren van inkomende waardeoverdrachten bij eindloonregelingen.
 • Controleren en/of berekenen van de juiste aanspraken bij uitdiensttredingen.
 • Begeleiden/adviseren bij het tot uitbetaling komen van het pensioen ("expiratie").
 • Begeleiden van (fiscaal toegestane) afkoop.
 • Begeleiding bij de aanvraag voor premievrijstelling wegens arbeidsongeschiktheid.

Naar boven.

Welke gevolgen heeft een uitdiensttreding?
Indien een werknemer uit dienst treedt, wordt de relatie tussen de werkgever en werknemer beëindigd en eindigt dus de deelname aan de pensioenregeling. De hiermee samenhangende verzekering(en) zullen hierdoor een wijziging ondergaan. Van belang is de toezegging die aan de pensioenregeling ten grondslag ligt. Globaal bestaan er 2 soorten regelingen; de salaris/diensttijdregeling en de beschikbare premieregeling.

Salaris/diensttijdregeling
Volgens het gestelde in de Pensioen- en Spaarfondsenwet heeft de ex-werknemer bij uitdiensttreding recht op een premievrije aanspraak op tijdsevenredig pensioen. Dit is het pensioen dat is opgebouwd tijdens de dienstjaren met de werkgever. De toezegging die de werkgever doet is een toezegging in de vorm van een pensioen. Het recht op deze aanspraak brengt met zich mee dat er in de verzekering voldoende waarde aanwezig moet zijn om deze pensioenen aan te kunnen kopen. Mocht de waarde van de polis niet toereikend zijn dan dient er door de werkgever een aanvullende koopsom te worden voldaan voor affinanciering van deze tijdsevenredige pensioenaanspraak. Dit betreft dwingend recht. Een eventueel teveel betaalde eigen bijdrage dient door de werkgever aan de ex-werknemer te worden terugbetaald.

Beschikbare premieregeling
Bij deze regeling is, in tegenstelling tot de salaris/diensttijdregeling waar een pensioen is toegezegd, een premie toegezegd. De verzekering zal premievrij gemaakt worden op moment van uit dienst treden. De ex-werknemer heeft recht op (een gedeelte van) de premie tot de ontslagdatum. In dit geval is er geen aanvullende koopsom nodig voor affinanciering. Een eventueel teveel betaalde eigen bijdrage dient door de werkgever aan de ex-werknemer te worden terugbetaald.

Akte van overdracht:
Indien de pensioenverzekering destijds tot stand is gekomen met de werkgever als verzekeringnemer dan geniet het na de uitdiensttreding de voorkeur de rechten uit de verzekering over te dragen aan de ex-werknemer. Hiertoe is een zogenaamde "akte van overdracht" benodigd, ondertekend door werkgever en ex-werknemer.

Voortzetting:
Na de administratieve afwikkeling van het dienstverband door de verzekeringsmaatschappij, is er een aantal mogelijkheden met betrekking tot de pensioenverzekering:

 • Er is wellicht een nieuw dienstverband elders aanvaard. Indien de nieuwe werkgever geen (of een individuele) pensioenregeling heeft, is voortzetting van deze pensioenverzekering door de nieuwe werkgever een optie.
 • Indien de nieuwe werkgever reeds een - al dan niet collectieve - pensioenregeling heeft, waarin zal worden deelgenomen, is er de mogelijkheid van waardeoverdracht. De waarde van bovengenoemde pensioenverzekering zal dan worden overgedragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Dit kan resulteren in een extra aantal dienstjaren voor de pensioenberekening, indien de nieuwe pensioenregeling een salaris/diensttijdregeling betreft. Indien wordt gekozen voor waardeoverdracht, dient dit door de werknemer binnen twee maanden kenbaar te worden gemaakt aan de nieuwe werkgever. De verdere behandeling (opvragen waarde en berekenen nieuwe pensioenaanspraken) zal vervolgens plaatsvinden door de nieuwe pensioenuitvoerder.
 • Uiteraard is er ook nog de mogelijkheid van privé-voortzetting van de pensioenverzekering. Deze optie staat open indien de nieuwe werkgever geen pensioenregeling heeft, of indien er een aantoonbaar pensioentekort is. De verzekering zal worden voorzien van een gerichte lijfrenteclausule; dit houdt in, dat de uitkering van de verzekering aangewend moet worden voor de aankoop van een (aanvullend) pensioen. De pensioentermijnen zullen te zijner tijd als inkomen worden belast. Hier staat tegenover, dat de betaalde premies (deels) aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Naar boven.

Opmerking

Je moet lid zijn van Pensioen-Netwerk.nl om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Pensioen-Netwerk.nl

© 2019   Gemaakt door Edwin Visser.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden